Dokumenty szkolne

  1. Statut szkolny - wersja pdf - wersja doc

  2. Program wychowawczo - profilaktyczny - wersja pdf - wersja doc
  3. Wymagania edukacyjne
    klasy I-III klasy IV -VII
  4. Raport z ewaluacji wewnętrznej
    - wymaganie: Szkoła podejmuje działania w celu wyeliminowania agresji słownej u uczniów -
    wersja pdf -