Rada Rodziców


Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy nr:

43 8454 1095 3003 0038 1109 0001

z dopiskiem "Rada Rodziców", imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza

(np.: "Rada Rodziców" Jan Kowalski, IIIa SP5).

Wpłat można również dokonywać bezpośrednio do kasy Rady Rodziców - sekretariat.