Zespół Szkół nr 3
         
SP 5
Gimnazjum nr 4
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 5 im Henryka Sienkiewicza
w Czerwionce - Leszczynach
Podstawa prawna: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku a art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 60)

 1. Zasady rekrutacji
  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce - Leszczynach, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
  2. Zgłoszenie można pobrać:
   • ze strony internetowej szkoły (www.sp5czerwionka.republika.pl )
   • w sekretariacie szkoły w Czerwionce –- Leszczynach.
   • w sekretariacie Przedszkola nr 6 w Czerwonce-Leszczynach
  3. Zgłoszenie składa się w sekretariacie szkoły w dniach od 28 lutego do 17 marca 2017r. w godzinach od 7.30 do 15.00
  4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej (na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,– jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  5. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły.
  6. Wniosek można pobrać:
   • ze strony internetowej szkoły (www.sp5czerwionka.republika.pl )
   • w sekretariacie szkoły w Czerwionce -– Leszczynach.
  7. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego podejmuje dyrektor.
  8. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu, o którym mowa w pkt 4 wymaga przeprowadzenia zmiany organizacyjnych pracy szkoły powodujące dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia spoza obwodu po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
  9. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017r. otwórz treść uchwały >>>
  10. Karta zgłoszenia dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej - wersja pdf - wersja doc

   Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla osób spoza obwodu - wersja pdf -
   wersja doc

 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<