Harmonogram spotkań z rodzicami

Data spotkań

Godzina

Tematyka spotkań

24.09.2018r.
Wywiadówka
16.30 - ogólne na sali gimnastycznej
rodzice ucz.kl I-VIII sp i III gimn na sali gimn 17.15 - spotkanie z wych. klas 18.00 - spotkanie z dyrektorem nowo wybranych przedstawicieli Rady Rodziców (wybory uzupełniające)
 • Zapoznanie rodziców uczniów SP i Gimnazjum z podstawowymi dokumentami szkoły regulującymi prawo wewnątrzszkolne.
 • Organizacja roku szkolnego, kalendarz szkoły na rok szk. 2018/19
 • Poinformowanie rodziców o warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz wyższej oceny z zachowania.
 • Poinformowanie rodziców o zasadach BHP obowiązujących w szkole,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny.
 • Jak ułatwić pierwszoklasistom rozpoczęcie nauki w nowej szkole? - pedagog szkolny.
 • Funkcja opiekuńczo - wychowawcza świetlicy szkolnej.
 • Przypomnienie rodzicom o prowadzonym przez szkołę dzienniku elektronicznym
 • Omówienie wytycznych w związku z RODO.
8.10.2018r.
Dni otwarte
16.00 - 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • Rozmowy na temat systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły.
 • " Czwartoklasista u progu II etapu kształcenia" - pedagog
05.11.2018r.
Dni otwarte - pedagogizacja rodziców
16.00 -"Zdrowy styl życia"- wicedyrektor
16.20- 17.00 spotkanie w klasach
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • Rozmowy na temat systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły.
 • RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMN -"Wyniki egzaminów gimnazjalnych"-prowadzący zespół ds. opracowania wyników egzaminów gimnazjalnych
20.11.2018 
 • CKE -impreza środowiskowa dla rodziców, opiekunów pokaz talentów uczniów. Zapraszamy.
10.12 2018r
Wywiadówka - pedagogizacja rodziców
16.00- pedagogizacja rodziców- sala gimnastyczna
16.30 klasy I - VIII i III gimnazjum
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
 • Pedagogizacja: "Depresja u dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać i pomóc"-prelekcja pracownika PPP.
21.01.2019r.
Wywiadówka
16.00
 • Podsumowanie pracy ucznia w I półroczu- uzyskane oceny śródroczne i ocena zachowania
11.03.2019r.
Dni otwarte
16.00 - 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • "Sposoby radzenia sobie ze stresem"- Pedagog szkolny.
 • RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMN
  - Omówienie procedur przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 -prow. M.Mazur-Zając
  - Omówienie w po klasie VIII w roku szkolnym 2018/2019 -prow. I. Krzyżowska
01.04.2019r.
Dni otwarte - pedagogizacja rodziców
16.00- 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • Spotkanie z doradcą zawodowym (Godz. 16.00)
13.05.2019r.
Wywiadówka - pedagogizacja rodziców
16.00 - pedagogizacja na sali gimn.
16.30- spotkanie w klasach
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
 • Pedagogizacja - " Uzbrojony w wiedzę- bezpieczeństwo uczniów w sieci"-prelekcja przedstawiciela Policji.
03.06.2019r.
Dni otwarte
16.00 - 17.00
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
 • Pedagogizacja "Bezpieczne wakacje"-pedagodzy szkolni.

Szanowni Rodzice.
Podane terminy spotkań mogą nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco przez wychowawców klas oraz strony internetowe.